Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων αποθεματοποίησης και συστημάτων συναγερμού