Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 162/82 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 1982 για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών πού αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Δημοκρατίας της Αυστρίας περί της εφαρμογής της ρυθμίσεως σχετικά με την κοινοτική διαμετακόμιση