Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1987 για την αναγνώριση ορισμένων τμημάτων του εδάφους της Γαλλικής Δημοκρατίας ως επίσημα απαλλαγμένων από την κλασική πανώλη των χοίρων (Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (87/361/ΕΟΚ)