Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού COM/C/676 (Αναπληρωτών υπαλλήλων γραφείου)