83/55/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 1983 που τροποποιεί την απόφαση 81/1034/ΕΟΚ σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών που υποβάλλει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για τις δαπάνες του οικονομικού έτους 1975 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (Το κείμενο στην γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)