Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2748/87 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος