Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1529/86 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1986 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση