Γραπτή ερώτηση αριθ. 290/85 του κ. Gijs de Vries προς την Επιτροπή Θέμα: Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1983