Οδηγία 81/957/EOK της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1981 περί τρίτης προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των σχετικών με των ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών