81/2/Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ: Απόφαση τής Επιτροπής τής 6ης Ιανουαρίου 1981 περί τροποποιήσεως τού προσωρινού κανονισμού τής Επιτροπής τής 6ης Ιουλίου 1967