Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1814/81 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους κραμβόσπορους και τους γογγυλόσπορους