Προκήρυξη διαγωνισμού COM/C/365 (Γραμματέων στενοδακτυλογράφων, ελληνικής ιθαγένειας)