Γνώμη της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από τη μονάδα Sellafield Self-Shielded Box Interim Storage Facility, στο Ηνωμένο Βασίλειο$