Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2093/82 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1982 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων