Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3973/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας που έχουν συναφθεί με την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τυνησία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, την Ιορδανία, τη Συρία, τη Μάλτα και την Κύπρο