Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2059/85 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη