Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 284/85 της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 1985 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2742/82 περί των προστατευτικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές σταφίδων