Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3161/85 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως