Απόφαση τής Επιτροπής τής 16ης Ιουνίου 1981 περί καθορισμού τοΰ μέγιστου ποσοΰ τής έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή γιά τήν 46η τμηματική δημοπρασία άκατέργαστης ζάχαρης τεύτλων πού πραγματοποιείται δυνάμει τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριΘ. 1216/80