Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2380/86 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1986 για δεύτερη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 646/86 που καθορίζει τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον αμπελοοινικό τομέα