Δήλωση του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1980 σχετικά με την κοινή πολιτική της αλιείας