Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2435/88 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1988 περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Ουρουγουάης