Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 13ης Ιουλίου 1989 στην υπόθεση 58/88: Francis και Ingeborg Olbrechts κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπάλληλος τελών σε άόεια άνευ αποδοχών — Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως ασθενείας λόγω υπαγωγής στο σύστημα του συζύγου