Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 914/82 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 1982 περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για τα προϊόντα πού υπάγονται στον τομέα του κρέατος πουλερικών