Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1885/89 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1989 που καθορίζει το μέγιστο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης για τους τόνους που παραδόθηκαν στη βιομηχανία κονσερβοποιΐας κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1988