Γραπτή ερώτηση αριθ. 773/83 του κ. Stanley Johnson προς το Συμβούλιο Θέμα: Εγγραφή δηλώσεων στα πρακτικά του Συμβουλίου