Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 763/87 της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 1987 περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων