Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 23ης Οκτωβρίου 1986 στις συνεκδικασθεί- σες υποθέσεις 322 και 323/85: Volker Hoyer και Manfred Neumann κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αποκλεισμός από διαγωνισμό — Διαφωνία μεταξύ εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού και ΑΔΑ)