Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2307/86 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1986 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για κρύσταλλα πιεζοηλεκτρικά συναρμολογημένα, της διάκρισης 85.21 Γ του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Μαλαισίας, δικαιούχου των προβλεπομένων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3599/85 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων