Γραπτή ερώτηση αριθ. 1852/83 του κ. Pierre-Bernard Cousté προς την Επιτροπή Θέμα: Εναρμόνιση των προϋποθέσεων όσον αφορά τη σύσταση θυγατρικών εταιρειών .