Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2482/82 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη