Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1447/86 του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1986 περί της εφαρμογής της αποφάσεως αριθ. 1/86 της Μεικτής Επιτροπής ΕΟΚ-Σουηδίας περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των πινάκων Α και Β που προσαρτώνται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 περί του ορισμού της εννοίας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας