Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2070/81 της 'Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οί όποιες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στά άλευρα καί στά πλιγοΰρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως