Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2512/88 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 1988 για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1239/88 για μέτρα εποπτείας της διαθέσεως στην κατανάλωση στην Ισπανία, ορισμένων προϊόντων του τομέα του χοιρείου κρέατος προελεύσεως άλλων κρατών μελών