Οδηγία 82/232/EOK της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1982 περί τετάρτης προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών με των ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών