Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 456/87 της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 1987 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3592/86 όσον αφορά την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών που εκδίδονται για τον μαλακό σίτο στα πλαίσια του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές