Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2833/86 της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 1986 περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για τα χειρόκτια (γάντια), προστατευτικά για κάθε επάγγελμα της διάκρισης 42.03 Β Ι του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Ταϋλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3599/85 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων