Γραπτή ερώτηση αριθ. 2275/83 του κ. Jochen van Aerssen προς την Επιτροπή Θέμα: Αναστολή δασμών