Κανονισμός (EOK) αριθ. 661/82 τής Επιτροπής τής 8ης Μαρτίου 1982 περί τού παραρτήματος IV τού κανονισμού (EOK) αριθ. 3059/78 περί τού κοινού καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών