Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1516/86 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1986 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3228/85 περί προσκλήσεως σε διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως