Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1981 περί καθορισμόυ της μέγιστης έπιστροφής κατά έξαγωγή μαλακαού σίτου στα πλαίσια της δημοπρασίας που άναφέρεται στόv κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1603/81