Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1494/84 το Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 1984 περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως οίνων Verde, της κλάσεως ex 22.05 του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Πορτογαλίας (1984/85)