Γραπτή ερώτηση αριθ. 381/87 του κ. Willy Kuijpers προς την Επιτροπή Θέμα: Εκτίμηση των επιπτώσεων μεγάλων έργων υποδομής στο περιβάλλον