Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1988 σχετικά με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρθρώσεων στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 του Συμβουλίου (Τα κείμενα στην γερμανική και γαλλική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)