Απόφαση της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1982 περί καθορισμού της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή λευκασμένης όρυζας σε μακρούς κόκκους στο πλαίσιο τοθ διαγωνισμού πού προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1959/82