Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3533/86 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 1986 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου