Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για το άνοιγμα, την κατανομή και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για ορισμένα ζωικά λάδια και λίπη από ζώα της θάλασσας της διάκρισης ex 15.12 Β του κοινού δασμολογίου, καταγωγής Νορβηγίας ( 1987 )