Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1798/83 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1983 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2931/81 όσον αφορά την αναστολή των τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα ελληνικής προελεύσεως