Γραπτή ερώτηση αριθ. 651 /82 του κ. De Courcy Ling προς την Επιτροπή Θέμα: Δικαίωμα του Coventry στις χρηματικές ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικοϋ Ταμείου