Υπόθεση C-205/19 P: Διάταξη του προέδρου του πρώτου τμήματος του Δικαστηρίου της 20ής Ιανουαρίου 2020 — Ryanair DAC, πρώην Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης